Spontning

Larssenspont/ tätspont:

Metoden är den vanligaste sponttypen i Sverige. Rovalin lagerför främst VL603 och VL605 plank. Neddrivning sker främst med högfrekvent vibro som sitter fastmonterad i en gejderstyrdmast. Vi har maskiner som klarar planklängder upp till 18m innan skarvning behövs.

Drivning kan även ske med frihängande vibro i tex mobilkran samt med spontaggregat monterad i grävmaskin, såkallad Movax.
Vi har samtliga av dessa typer i vår maskinpark.

 

Berlinerspont (borrade RD-rör med tunnplåt mellan):

Metoden används framförallt där marken är blockig (större stenblock) i spontlinjen eller där andra hinder finns så en larsenspont ej är lämplig.  Rören borras på en linje med ett c/c mått som normalt är mellan ca 0,5-2m. Rören borras minst 0,5 meter i friskt berg.  Därefter svetsas tunnplåt upp mellan rören kontinuerligt vid schakt så en vägg bildas. 

Beroende på schaktdjup och last på ovansidan av spontväggen så kompletteras konstruktionen med hammarband (stålbalk) och dragstag.

 

RD-Wall/ Rörspont:

En lösning av tätspont där traditionell larssenspont ej går driva. RD-wall är en relativt tätkonstruktion som håller tätt under schaktbotten och i utrymmet mellan berg/jord.
RD-wall är en metod som har fastsvetsade spontlås på två sidor om röret, för på det viset kunna koppla ihop flera rör och bilda en linje av rör.

Beroende på krav så kompletteras konstruktionen med hammarband & dragstag.

Robert Israelsson

Har du frågor?

För offert, eller andra frågor tveka inte att fråga oss!

Slå oss en signal

Till kontakt
Footerbanner